T2, 07 / 2020 1:31 chiều | mylinh

Khai thác khoáng sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được khai thác khoáng sản, trước hết doanh nghiệp cần có giấy phép chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết này Tư vấn Blue tư vấn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản như sau.

 

 

1.Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản được quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010, cụ thể như sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;
  • Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;
  • Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;
  • Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định về điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản).

2.Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

Trong thời gian không quá 25 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa.

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định .
Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý.

Trong thời gian không quá 35 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Bước 3. Trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản :

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Thông báo và trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

3.Thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản.

Đối với các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để làm vật liệu xây dựng thông thường.

Quý khách có nhu cầu xin giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chưa biết tiến hành thủ tục như thế nào và cần chuẩn bị những gì xin vui lòng liên hệ tới Tư vấn Blue để được hỗ trợ

Bài viết cùng chuyên mục