T7, 11 / 2023 10:23 sáng | minhanh

Các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp còn phải được cấp giấy phép phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình (thường gọi là giấy phép con). Khi có sự thay đổi thông tin như địa chỉ cơ sở, thay đổi người đứng đầu…, hoặc khi bị mất, hỏng giấy tờ, quý khách cũng cần làm thủ tục thay đổi thông tin trên giấy phép con.

Đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được quy định như sau:

Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
  1. Các trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 96/2016/NĐ-CP :

Hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

  1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đổi trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền;

b) Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

c) Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;

d) Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

Như vậy, có 4 trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

– Giấy chứng nhận bị hư hỏng;

– Giấy chứng nhận bị sai thông tin;

– Có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận;

– Giấy chứng nhận hết thời hạn sử dụng.

Khi rơi vào một trong bốn trường hợp nêu trên, cơ sở thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

  1. Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận an ninh, trật tự

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự  bao gồm những giấy tờ tài liệu sau đây:

– Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

– Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

– Trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);

Bản khai lý lịch của những người nêu trên nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh).

Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

+ Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

– Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

  1. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự ra sao?

Bước 1:Chuẩn bị hồ sơ

Cơ sở chuẩn bị hồ sơ như đã nêu tại mục 2

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo thì không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ và gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều.

Bước 4: Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến bộ phận trả kết quả để nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

 

Bài viết cùng chuyên mục